I. Lãnh đạo đơn vị

 


TS. Võ Hồng Sinh
Trưởng Phòng

ThS. Ngô Thị Hiếu
Phó Trưởng Phòng

II. Giới thiệu về đơn vị

1. Lược sử đơn vị

   Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập cùng với sự ra đời của Nhà trường (ngày 11 tháng 11 năm 1977).

   Tổng số CBVC của phòng tính đến tháng 5/2017: gồm 06 người; trong đó: Tiến sĩ: 01 người; Thạc sĩ: 05 người;

2. Chức năng, nhiệm vụ

   a. Chức năng:

   Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức (CBVC), công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của nhà trường.

b. Nhiệm vụ:

* Về công tác tổ chức bộ máy:

   Đề xuất và thực hiện phương án thành lập, sắp xếp tổ chức bộ máy trong Nhà trường.

* Về công tác cán bộ:

   - Cùng với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của nhà trường;

   - Đề xuất và làm thủ tục về việc tuyển dụng, hợp đồng, thuyên chuyển, thôi việc, nghỉ  hưu, bổ nhiệm; đi học tập, công tác ở trong và ngoài nước cho CBVC;

   - Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị tổ chức biên chế, thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng nhân lực để nâng cao hiệu quả công tác;

   - Thường trực Hội đồng đánh giá xếp loại CBVC hàng Quý, hàng năm và Thường trực Hội đồng kỷ luật của Nhà trường;

   - Quản lí hồ sơ của CBVC theo quy định của nhà nước.

* Về thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC:

   - Phổ biến và tổ chức thực hiện chế độ chính sách của nhà nước, các quy định nội bộ đối với CBVC trong trường;

   - Thực hiện chế độ nâng bậc lương, chuyển ngạch, thi nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch cho CBVC theo quy định hiện hành;

   - Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm đối với CBVC.

* Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

   - Thực hiện các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ của nhà trường theo quy định hiện hành;

   - Phối hợp với các đơn vị quản lý người nước ngoài đến làm việc tại trường.

* Công tác khác:

   - Được Hiệu trưởng uỷ quyền: xác nhận lí lịch của CBVC, giải quyết nghỉ phép năm và đột xuất cho CBVC;

   - Tham gia các Hội đồng tư vấn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. TS. Võ Hồng Sinh- Trưởng phòng:

   - Phụ trách chung các mảng công tác theo chức năng nhiệm vụ của phòng TCCB;

   - Trực tiếp theo dõi, quản lý, tham mưu cho Lãnh đạo Trường trong công tác:

      + Tổ chức bộ máy và nhân sự;

      + Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

      + Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm,

      + Kỷ luật cán bộ viên chức;

      + Công tác Đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý cán bộ viên chức (CBVC);

   - Ủy viên thường trực Hội đồng xét tuyển dụng viên chức, Hội đồng kỷ luật CBVC; công tác liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ;

   - Thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo trường;

   -  Kiêm nhiệm công tác giảng dạy đại học và bác sĩ chuyên khoa I tại khoa Y – Dược, tham gia trực khám bệnh tại Bệnh viện Trường.

2. ThS. Ngô Thị Hiếu - Phó trưởng phòng:

   - Giúp trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo, quản lý, theo dõi các mảng công tác:

      + Các chế độ chính sách, lương và các phụ cấp theo lương;

      + Nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức; bổ nhiệm ngạch theo chức danh nghề nghiệp;

      + Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thân thể; Nghỉ phép; nghỉ hưu; thôi việc;

      + Quản lý đánh giá xếp loại viên chức hàng quý, hàng năm;

      + Thâm niên Nhà giáo;

      + Các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên kết với Trường;

      + Quản lí đoàn ra đoàn vào, công tác an ninh trật tự;

   - Hỗ trợ cập nhật thông tin trong phần mềm quản lý CBVC;

   - Tham gia công tác giảng dạy tại khoa Sư phạm theo kế hoạch.

3. ThS. Hoàng Quang Duy - Chuyên viên chuyên trách:

   Tham mưu cho Lãnh đạo phòng và trực tiếp thực hiện mảng công tác:

   - Tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự của Nhà trường;

   - Tham gia xây dựng kế hoạch đề án nhân lực, tuyển dụng;

   - Hợp đồng lao động; Tiếp nhận viên chức; thẩm định hồ sơ bằng cấp;

   - Bảo hiểm thân thể;

   - Quản lý và cập nhật thông tin trong phần mềm tín chỉ của Trường (các mảng liên quan);

   - Báo cáo định kì năm học; công khai đội ngũ Nhà giáo

   - Soạn thảo, nhân văn bản và công văn của phòng gửi đến các đơn vị trong toàn trường;

   - Sao lưu bổ sung hồ sơ CBVC;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng hoặc phó phòng giao;

   Tham gia công tác giảng dạy tại môn Sinh học cơ sở, khoa KHTN&CN.

4. ThS. Nguyễn Văn Minh - Chuyên viên chuyên trách:

   Tham mưu cho Lãnh đạo phòng và trực tiếp thực hiện công tác:

   -  Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước, dự tuyển học bổng, theo dõi các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn tại trường;

   -  Cử người hướng dẫn thử việc, bồi dưỡng chuyên môn cho GV mới;

   -  Công nhận giảng dạy chính thức và bổ nhiệm ngạch

   -  Quản lí Hộ chiếu, đoàn ra;

   -  Quyết định thành lập các Hội đồng, Ban, Đoàn, Tổ công tác…;

   -  Công tác Quốc phòng – An ninh, buôn kết nghĩa;

   -  Công tác kỷ luật CBVC;

   -  Quản lí, theo dõi CBVC đi giảng dạy ngoài trường;

   -  Quản lí tài sản, cơ sở vật chất của phòng;

   -  Cập nhật thông tin trong phần mềm tín chỉ, phần mềm QLCBVC của Trường (các mảng liên quan);

   - Soạn thảo, nhân văn bản và công văn của phòng gửi đến các đơn vị trong toàn trường;

   - Sao lưu bổ sung hồ sơ CBVC;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng hoặc phó phòng giao.

5. ThS. Lê Thị Kim Tuyến - Chuyên viên chuyên trách

   - Tham mưu và trực tiếp thực hiện các công việc:

   - Quản lí, thực hiện các chế độ BHXH (báo tăng, giảm theo đúng quy trình);

   - Quyết định nghỉ hưu; Chế độ thai sản;

   - Bảohiểm y tế;

   -  Nghỉ không hưởng lương; chấm dứt HĐLV, chuyển công tác, Hưu trí;

   - Quản lí làm đêm, làm thêm giờ của bảo vệ;

   -  Thông báo các ngày lế, tết;

   -  Xếp loại viên chức, lương tăng thêm, phụ cấp đảng đoàn thể;

   -  Chế độ thai sản; Tinh giản biên chế;

   - Cập nhật thông tin trong phần mềm tín chỉ của Trường (các mảng công tác liên quan);

   - Soạn thảo, nhân văn bản và công văn của phòng gửi đến các đơn vị trong toàn trường;

   - Sao lưu bổ sung hồ sơ CBVC;

   -  Cập nhật, theo dõi, lưu công văn đi, công văn đến;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng hoặc phó phòng giao.

6. ThS. Đinh Thị Kiều Loan – Giảng viên kiêm nhiệm

   Tham mưu và trực tiếp thực hiện các công việc:

   - Thanh toán vượt giờ; Thâm niên Nhà giáo;

   - Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lí;

   - Điều chuyển, luân chuyển VC nội bộ;

   - Nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên (bắt đầu từ năm học 2017-2018);

   - Chế độ bảo hộ lao động, độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật;

   - Chế độ nghỉ phép;

   - Cập nhật thông tin trong phần mềm tín chỉ của Trường (các mảng công tác liên quan);

   - Soạn thảo, nhân văn bản và công văn (các mảng công tác liên quan);

   - Sao lưu bổ sung hồ sơ CBVC (các mảng công tác liên quan);

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng hoặc phó phòng giao.

   - Tham gia giảng dạy tại khoa Sư phạm;