HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
QUA CÁC NHIỆM KỲ (1977 - 2018)