PGS. TS. Lê Đức Niêm
Chủ tịch Hội đồng trường

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NHIỆM KỲ 2012 – 2017