TS. Ngô Đình Quốc
Chủ tịch Hội đồng trường
Nhiệm kì 2012-2017

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NHIỆM KỲ 2012 – 2017

(Kèm theo Quyết định số 1703/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thanh Trúc

16-11-1979

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên

2

Y Tru Alio

03-09-1959

 

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Trường Đại học Tây Nguyên

3

Trần Trung Dũng

30-03-1961

 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên

4

Trần Quang Hân

02-07-1958

 

Giảng viên khoa Chăn nuôi Thú Y

5

Bùi Ngọc Tân

22-12-1981

 

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tây Nguyên

6

Phan Văn Trọng

16-03-1960

 

Giảng viên khoa Y – Dược, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên

7

Võ Hồng Sinh

10-12-1961

 

Giảng viên khoa Y – Dược, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Tây Nguyên

8

Phạm Trọng Lượng

04-07-1976

 

Giảng viên Khoa Sư phạm, Trưởng phòng Công tác Chính trị và học sinh, sinh viên, Trường Đại học Tây Nguyên

9

Nguyễn Tuấn Hùng

29-08-1963

 

Giảng viên khoa Chăn nuôi Thú y, Trường phòng Hành chính – Tổng hợp, Trường Đại học Tây Nguyên

10

Trương Hải

19-07-1971

 

Giáng viên khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ, Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Tây Nguyên

11

Thân Trọng Quang

12-12-1963

 

Giảng viên khoa Y – Dược, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên

12

Văn Tiến Dũng

16-01-1963

 

Giảng viên khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trưởng phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Tây Nguyên

13

Nguyễn Thanh Hưng

08-07-1974

 

Trưởng Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên

14

Lê Đức Niêm

22-03-1972

 

Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

15

Ngô Đình Quốc

21-10-1958

 

Trưởng Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên

16

Huỳnh Văn Thơ

15-07-1959

 

Trưởng khoa Y – Dược, Giám đốc bệnh viện Trường, Trường Đại học Tây Nguyên

17

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

05-01-1977

Phó trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên

18

Nguyễn Thị Tĩnh

 

27-10-1976

Phó trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Tây Nguyên

19

Nguyễn Văn Nam

11-02-1968

 

Trưởng khoa Nông - Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

20

Nguyễn Văn Diên

15-01-1962

 

Trưởng khoa Chăn nuôi thú y, Trường Đại học Tây Nguyên

21

Phạm Đăng Khoa

20-07-1963

 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

22

Vương Hữu Nhi

30-12-1963

 

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

23

Trần Đình Chánh

13-10-1971

 

Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

24

Doãn Hữu Long

15-10-1961

 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

25

Trình Công Tư

05-05-1966

 

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đất, phân bón và môi trường Tây Nguyên

26

Phạm Xuân Hậu

20-12-1960

 

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo