Sứ mệnh: Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật với trình độ cao về các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Nông, Lâm nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xã hội, Nhân văn, Kỹ thuật, Công nghệ...; Là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng các yêu cầu về nguồn nhân lực, khoa học công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.