1. Tầm nhìn

   Đến năm 2030, Trường Đại học Tây Nguyên là trường đại học đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kinh tế, tự nhiên và xã hội; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.  

2. Sứ mạng

   Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc.

3. Giá trị cốt lõi

   - Sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học;

   - Chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu;

   - Hội nhập và hợp tác quốc tế là giá trị cho sự phát triển.

4. Mục tiêu chiến lược

   - Xây dựng đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo tiên tiến;

   - Không ngừng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động quản trị nhà trường;

   - Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của thị trường;

   - Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc.