I. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay Phòng có 04 CBVC, gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 02 chuyên viên. Ngoài ra Phòng còn có 10 cán bộ kiêm nhiệm là cán bộ giảng dạy ở các khoa.

1. Lãnh đạo đơn vị

TS. Nguyễn Thanh Tân
Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Trường Tam
Phó Trưởng phòng

2. Các chuyên viên

ThS. La Đức Tùng
Chuyên viên

CN. Phạm Văn Doanh
Chuyên viên

II.Giới thiệu đơn vị

1. Lịch sử hình thành

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 52-QĐ/ĐHTN-TCCB ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên trên cơ sở của Ban Thanh tra Đào tạo trước đây.

Từ tháng 12 năm 2015, phòng bổ sung thêm chức năng pháp chế và đổi tên là Phòng Thanh tra - Pháp chế theo Quyết định số 2436/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 23/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác thanh tra, pháp chế và các nhiệm vụ khác của Nhà trường do Hiệu trưởng giao.

2.2. Nhiệm vụ

  2.2.1. Công tác thanh tra

Hoạt động thanh tra của trường là hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Hiệu trưởng phát hiện sơ hở, thiếu sót trong cơ chế quản lý của Nhà trường để kiến nghị biện pháp khắc phục, sửa chữa; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế của cán bộ viên chức; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Nhà trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong Nhà trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

  2.2.2. Công tác pháp chế

Phòng có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường; bảo đảm cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế,

- Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ và cơ sở dữ liệu về công tác pháp chế; xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp chế trình Hiệu trưởng ký ban hành và tổ chức thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, đơn vị; của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học;

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị trong Nhà trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của cơ sở giáo dục đại học cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giảng viên và người học;

- Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi Nhà trường;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường và của đơn vị;

- Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường và đơn vị.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và thủ trưởng đơn vị theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thanh Tân

Phụ trách chung, xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra - pháp chế hàng năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và quyết định thanh tra.

Phụ trách công tác nhân sự, cơ sở vật chất của phòng. Theo dõi các hoạt động về đào tạo, tài chính, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ trong Nhà trường. Đề xuất trình Hiệu trưởng ký quyết định thành lập đoàn thanh tra.

Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Lãnh đạo phòng Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Thanh tra thi tất cả các hệ đào tạo trong Nhà trường. 

Tham gia giảng dạy ở khoa Nông Lâm nghiệp.

3.2. Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trường Tam

Phụ trách các công tác pháp chế.

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường, các hoạt động về chống xuống cấp, quản trị thiết bị, hành chính. Theo dõi thực hành, thực tập, lâm sàng tại bệnh viện, công tác học sinh sinh viên.

Được ủy quyền giải quyết một số công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo. Thanh tra thi các hệ đào tạo trong Nhà trường.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng. Cùng với Trưởng phòng lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo quy định.   

Tham gia giảng dạy ở khoa Kinh tế.

3.3. Chuyên viên: ThS. La Đức Tùng

Theo dõi hoạt động thực hành thực tập, lâm sàng của các khoa Y Dược, Chăn nuôi Thú y, Khoa học tự nhiên & Công nghệ (kể cả các phòng thí nghiệm ở trường THPT Cao Nguyên).

Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy ở các giảng đường. Cùng với chuyên viên Phạm Văn Doanh tổng hợp và báo cáo Trưởng phòng kết quả kiểm tra giảng đường, kiểm tra việc thực hiện nội quy quy chế trong Nhà trường.

Tham gia thanh tra thi theo sự phân công. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.    Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của lãnh đạo phòng.

3.4. Chuyên viên: CN. Phạm Văn Doanh

Phụ trách công tác văn thư, phân công công tác trực nhật trong phòng.

 Theo dõi hoạt động thực hành thực tập các khoa Sư phạm, Kinh tế. Nông Lâm nghiệp.

Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy ở các giảng đường, nhà thi đấu (bộ môn Giáo dục thể chất) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An Ninh.

Cùng với chuyên viên La Đức Tùng tổng hợp và báo cáo Trưởng phòng kết quả kiểm tra giảng đường, kiểm tra việc thực hiện nội quy quy chế trong Nhà trường.

Tham gia thanh tra các kỳ thi theo sự phân công. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo phòng. 

Tham gia giảng dạy ở khoa Sư phạm.