Điện thoại: 0262.3850594 – 3853269

I. Lãnh đạo đơn vị

CN. Trần Thiên Khôi
Phó phòng

CN. Phạm Văn Thành
Trưởng phòng

ThS. Phạm Quốc Duy
Phó phòng

II. Giới thiệu về đơn vị

1. Lược sử về đơn vị

   Phòng Quản trị Thiết bị thành lập theo Quyết định số: 655/QĐ-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên; Quyết định số: 1271/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc đổi tên Phòng Quản trị Thiết bị thành Phòng Quản trị Thiết bị và xây dựng cơ bản.

2. Chức năng, nhiệm vụ

   a. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, vật rư hóa chất…) Thực hiện việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa chống xuống cấp các công trình xây dựng của trường. Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của trường phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

   b. Nhiệm vụ:

   - Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng cơ bản, sửa chữa chống xuống cấp các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chung của trường. 

   - Tổ chức thực hiện công tác lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng - dự án mua sắm máy móc thiết bị theo qui định hiện hành. 

   - Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; bảo đảm điện, nước cho các đơn vị của trường.

   - Tham gia các Hội đồng: tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm trang thiết bị, đấu thầu công trình xây dựng, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) của trường.

   - Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường (bao gồm: đóng mở cửa giảng đường, hội trường; bố trí trang thiết bị giảng dạy; âm thanh, điện ánh sáng; chuông báo giờ lớp học; phục vụ nước uống…).

   - Đầu mối mua sắm, cấp phát máy móc, trang thiết bị, văn phòng phẩm, dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập . 

   - Tổ chức, thực hiện vệ sinh công cộng, các khu giảng đường, khu làm việc. 

   - Tổ chức chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vườn hoa trong khuôn viên của trường. 

   - Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê tài sản báo cáo theo qui định.

   - Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. 

   - Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện trang thiết bị được Nhà trường giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng

   1.1. CN. Phạm Văn Thành – Bí thư chi bộ-Trưởng phòng

   Phụ trách chung. Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng mới, sửa chữa, chống xuống cấp các công trình; các công việc trong lĩnh vực Quản trị cơ sở vật chất. Tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu và đấu thầu các dự án thiết bị đào tạo. Trực tiếp chỉ đạo công tác mua sắm vật tư, thiết bị lẻ; bàn giao, thu hồi các loại thiết bị; sửa chữa thiết bị; theo dõi và kiểm tra tình hình diễn biến của vật tư, thiết bị. Thanh lý các thiết bị cũ, hỏng.

   1.2. Ths. Phạm Quốc Duy – Phó Trưởng phòng

   Giúp trưởng phòng chỉ đạo mua sắm, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, vật tư hóa chất; các công việc trong lĩnh vực Quản trị thiết bị. Tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu và đấu thầu các dự án thiết bị đào tạo. Trực tiếp chỉ đạo công tác mua sắm vật tư, thiết bị lẻ; bàn giao, thu hồi các loại thiết bị; sửa chữa thiết bị; theo dõi và kiểm tra tình hình diễn biến của vật tư, thiết bị. Thanh lý các thiết bị cũ, hỏng. Lưu đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan được giao quản lý;

   1.3. CN. Trần Thiên Khôi – Phó Trưởng phòng

   Giúp trưởng phòng chỉ đạo trong việc mua sắm, cung ứng, cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị nội thất văn phòng, vật tư phục vụ cho công tác quản lý điều hành và đào tạo. Triển khai xây dựng mới các công trình và sửa chữa, chống xuống cấp các công trình. Tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu và đấu thầu các dự án thiết bị đào tạo. Lưu các loại chứng từ, sổ sách về văn phòng phẩm, vật tư, sửa chữa chống xuống cấp.

2. Bộ phận thiết bị và Cơ sở vật chất

   2.1. Chuyên viên: CN. Nguyễn Văn Thắng giúp trưởng phòng theo dõi và làm các thủ tục thanh toán điện thoại, các dịch vụ truyền thông khác, quản lý các kho văn phòng phẩm, thiết bị, vật tư, các công trình hạ tầng như: hệ thống cây xanh cây cảnh, vườn hoa .. Thu hồi, điều chuyển các loại tài sản khi được lãnh đạo phê duyệt. Lưu đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan được giao quản lý.

   2.2. Chuyên viên: CN. Nguyễn Văn Ba giúp trưởng phòng trong việc mua sắm, cung ứng, cấp phát vật tư hóa chất, trang bị thiết bị văn phòng, vật tư phục vụ cho công tác quản lý điều hành và đào tạo. Triển khai kế hoạch mua sắm máy móc trang thiết bị và sửa chữa máy móc, thiết bị nhỏ. Tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu và đấu thầu các dự án thiết bị đào tạo. Lưu đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan được giao quản lý.

   2.3. Chuyên viên: KS. Nguyễn Quý Bảo Lập hợp đồng thiết kế, dự toán các công trình xây dựng theo chức năng được phân công, hoàn tất thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức đầu thầu, thẩm định HSYC, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, đề xuất Lãnh đạo trường ký hợp đồng thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án... các dự án và công trình theo tiến độ và quy trình kỹ thuật;   Theo dõi kiểm tra Tư vấn Giám sát thi công xây dựng các công trình, Tư vấn Quản lý dự án; Tổ chức nghiệm thu các công trình và bàn giao để sử dụng; Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng. Lưu đầy đủ hồ sơ công trình liên quan được giao quản lý;

   2.4. Chuyên viên: KS. Hà Minh Tuấn Lập hợp đồng thiết kế, dự toán các công trình xây dựng theo chức năng được phân công, hoàn tất thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức đầu thầu, thẩm định HSYC, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, đề xuất Lãnh đạo trường ký hợp đồng thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án... các dự án và công trình theo tiến độ và quy trình kỹ thuật; Theo dõi kiểm tra Tư vấn Giám sát thi công xây dựng các công trình, Tư vấn Quản lý dự án; Tổ chức nghiệm thu các công trình và bàn giao để sử dụng; Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng. Lưu đầy đủ hồ sơ công trình liên quan được giao quản lý;

   2.5. Chuyên viên: KS. Trần Văn Đức Lập hợp đồng thiết kế, dự toán các công trình xây dựng theo chức năng được phân công, hoàn tất thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức đầu thầu, thẩm định HSYC, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, đề xuất Lãnh đạo trường ký hợp đồng thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án... các dự án và công trình theo tiến độ và quy trình kỹ thuật;   Theo dõi kiểm tra Tư vấn Giám sát thi công xây dựng các công trình, Tư vấn Quản lý dự án; Tổ chức nghiệm thu các công trình và bàn giao để sử dụng; Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng. Lưu đầy đủ hồ sơ công trình liên quan được giao quản lý;

   2.6 Nhân viên: KS. Võ Văn Hảo giúp trưởng phòng trong việc quản lý điện, nước trong phạm vi toàn trường, phụ trách mua sắm các thiết bị âm thanh, ánh sáng. Theo dõi các công trình thuộc về xây dựng mới, mua sắm, thay thế; sửa chữa các thiết bị điện, nước, phương tiện thông tin liên lạc khi có sự cố trong phạm vi cho phép. Lưu các loại hồ sơ về điện, nước, điện thoại

   2.7. Nhân viên: Nguyễn Việt Hưng giúp trưởng phòng trong việc quản lý và sửa chữa điện, nước, điện thoại trong phạm vi toàn trường.

3. Bộ phận vệ sinh quang cảnh và quản lý giảng đường:

   3.1. Nhân viên: Vũ Thị Hoa: Tổ trưởng tổ vệ sinh quang cảnh và giảng đường - giúp trưởng phòng quản lý toàn bộ công tác vệ sinh quang cảnh và  toàn bộ giảng đường. Trực tiếp quản lý và làm vệ sinh giảng đường Nhà số 8 và giảng đường 200 chỗ. Theo dõi và điều hành công việc khoán vệ sinh toàn bộ khu A.

   3.2. Nhân viên: Nguyễn Thị Thi giúp trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh các giảng đường Nhà số 2; Nhà thí nghiệm Khoa Nông Lâm.

   3.3. Nhân viên: Đặng Thị Huyền giúp trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh giảng đường Nhà số 7 và hội trường 400 chỗ.

   3.4 Nhân viên: Nguyễn Thị Anh Đào giúp trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh giảng đường Nhà số 6.

   3.5. Nhân viên: Phan Thị Thấm giúp trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh các giảng đường Nhà số 2 và nhà Kỹ năng sư phạm.

   3.6. Nhân viên: Lưu Thị Lan giúp trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh Nhà học, nhà thực tập Khoa Y- Dược tại Bệnh viện Tỉnh.

   3.7. Nhân viên: Trần Thanh Trúc giúp trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh giảng đường Nhà số 9.

   3.8. Nhân viên: Nguyễn Thị Hải giúp trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh giảng đường Nhà số 5.