I. Lược sử đơn vị

   Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Phòng được thành lập theo Quyết định số: 266/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 16/03/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

   Vào cuối năm 1997, Trường thành lập Ban Hỗ trợ thi và kiểm tra với chức năng tổ chức thi kết thúc học phần. Đến tháng 10/1998 Ban Hỗ trợ thi và kiểm tra đổi tên thành Trung tâm Khảo thí, với đội ngũ cán bộ cơ hữu gồm 5 người (Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 chuyên viên, 01 cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm, 01 cán sự) do Hiệu trưởng trực tiếp làm Giám đốc. 

   Từ năm 2002 theo yêu cầu sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng (2002 - 2007), Trường đã đổi tên Trung tâm Khảo thí  thành Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thêm nhiệm vụ là tự đánh giá trường đại học.

   Tháng 3 năm 2011, Trường ra quyết định đổi tên Trung tâm Khảo thí và KĐCLGD thành Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, gồm có 7 người: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 chuyên viên chính và 04 chuyên viên.

II. Chức năng nhiệm vụ

   1. Chức năng:

      Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức, thực hiện công tác khảo thí và ĐBCLGD.

   2. Nhiệm vụ:

   a. Khảo thí:

      -  Xây dựng lịch thi;

      -  Thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức thi, chấm thi, công bố điểm thi trên mạng và cung cấp  bảng điểm cho các đơn vị liên quan.

      -  Nhận và bảo quản ngân hàng câu hỏi đề thi theo quy định;

      -  Đề xuất các biện pháp cải tiến thi.

      -  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

   b.    Đảm bảo chất lượng giáo dục

      -  Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác ĐBCLGD;

      -  Thực hiện các công tác liên quan đến đánh giá & ĐBCLGD.

      -  Liên kết và hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài để hoàn thiện công tác ĐBCLGD.

      -  Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đánh giá CLGD của các ngành đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên.

III. Cơ cấu tổ chức

   


ThS. Huỳnh Văn Quốc
Trưởng Phòng

 ThS. Trần Thị Giang
Phó Trưởng Phòng
  1. Trưởng phòng: ThS.GVC. Huỳnh Văn Quốc
  2. Chuyên viên: ThS. Trần Thị Giang
  3. Chuyên viên: ThS. Lý Ngọc Tuyên
  4. Chuyên viên: ThS. Ngũ Thị Nhung
  5. Chuyên viên: CN. Đặng Thị Tuyết Lan
  6. Chuyên viên: CN. Trần Minh Trí

IV. Phân công nhiệm vụ

   1. Trưởng phòng: ThS.GVC. Huỳnh Văn Quốc

      Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công việc:

      -  Đối ngoại, nhân sự và cơ sở vật chất của Phòng.

      -  Giữ mã khóa sửa điểm trong phần mềm quản lý đào tạo.

      -  Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục.

      -  Công tác coi thi, chấm thi kết thúc học phần các lớp cao đẳng, đại học các hệ.

      -  Công tác thi các lớp sau đại học.

      -  Kiêm nhiệm công tác giảng dạy.

   3. Chuyên viên: ThS. Trần Thị Giang

      -  Chuẩn bị danh sách sinh viên dự thi các lớp hệ chính quy.

      -  Lưu trữ và gửi bảng điểm thi cho Phòng Đào tạo đại học.

      -  Quản lý và nhập điểm thi;

      -  Theo dõi tiến độ chấm thi

   4. Chuyên viên: ThS. Lý Ngọc Tuyên

      -  Thực hiện các công việc liên quan đến Đảm bảo chất lượng giáo dục

      -  Làm thư ký các ban thi.

      -  Quản lý tài sản của Phòng; xây dựng kế hoạch sử dụng và quản lý văn phòng phẩm.

      -  Kiêm nhiệm công tác giảng dạy.

   5. Chuyên viên: ThS. Ngũ Thị Nhung

      -  Làm thư ký các ban thi.

      -  Quản lý và nhập điểm thi;

   6. Chuyên viên: CN. Đặng Thị Tuyết Lan

      -  Tham gia công tác ĐBCLGD;

      -  Làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ; Gửi và nhận bài thỉnh giảng;

      -  Quản lý và nhập điểm thi;

   7. Chuyên viên: CN. Trần Minh Trí

      -  Xây dựng kế hoạch thi.

      -  Quản lý và nhập điểm thi;

      -  Quản lý bài khi chấm thi;

V. Đội ngũ cán bộ viên chức

   1. Số lượng cán bộ: 7

   2. Trình độ đào tạo: 5 thạc sĩ và 2 cử nhân.

VI. Các lĩnh vực cụ thể được quản lý

   -  Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục;

   -  Công tác Khảo thí;