KẾ HOẠCH

Về việc triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo (MOET) năm 2023


 

Chi tiết kế hoạch xem tại đây