THÔNG BÁO

Về việc đăng ký và xây dựng kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, năm 2024 theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) của Bộ giáo dục và đào tạo (MOET)


 

Kính gửi:          Lãnh đạo các Khoa

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 – 2030”;

Thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2020-2027, định hướng 2035 (Ban hành theo Quyết định số: 1061/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 10/6/2020 cảu Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên);

Thực hiện Kế hoạch Bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2024 của Trường Đại học Tây Nguyên và căn cứ vào yêu cầu chung về công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường Đại học Tây Nguyên (cụ thể: giai đoạn 2022-2025 Nhà trường có trên 35% số CTĐT đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, trong đó có ít nhất 10% số CTĐT đạt tiêu chuẩn nước ngoài, 100% số CTĐT giáo viên các trình độ đạt tiêu chuẩn chất lượng); dựa trên điều kiện thực tế và chiến lược phát triển của đơn vị, Hiệu trưởng yêu cầu:

Các Khoa thực hiện xem xét, lập danh sách (phụ lục 1) và xây dựng kế hoạch (phụ lục 2) gửi về Nhà trường thông qua phòng Quản lý chất lượng (gặp Trần Văn Cường, Email: trancuong@ttn.edu.vn) trước ngày 28/02/2024.

          Nhận được thông báo này, yêu cầu lãnh đạo các Khoa nghiêm túc triển khai thực hiện./.