TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN CÔNG KHAI BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA VERSION 4.0 NĂM 2023: NGÀNH KINH TẾ; NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (02 CTĐT)

(BẢN DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý NỘI BỘ)