Thông báo thông tin khoa học công nghệ

TT

Nơi phát hành

Số hiệu văn bản

Ngày phát hành

Trích yếu

Tên file

1

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

01/TB-SKHCN

02/01/2018

Thông báo về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

[Daklak_TB.01.TB.SKHCN.2018.pdf]

2

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

02/TB-SKHCN

02/01/2018

Thông báo về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2019

[Daklak_TB.02.TB.SKHCN.2018.pdf]

3

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

03/TB-SKHCN

03/01/2018

Thông báo về việc Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019

[Daklak_TB.03.TB.SKHCN.2018.pdf]

4

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

10/SKHCN-KH

03/01/2018

V/v hướng dẫn các nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sau khi có Quyết định cho phép thực hiện

[Daklak_CV.10.SKHCN-KH.2018.pdf]

5

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

754/TB-SKHCN

22/12/2017

Thông báo về việc Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2018

[LamDong_TB.754.TB.SKHCN.2017.pdf]

6

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

01/SKHCN-QLKH

02/01/2018

V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

[QuangNgai_CV.01.SKHCN-QLKH.2018.pdf]