THÔNG BÁO 

Về việc hoàn thiện thuyết minh các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tập huấn về bảo vệ môi trường năm 2018

Có kèm theo thông báo và phụ lục