THÔNG BÁO 

Về việc xây dựng thuyết minh các nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2018

Có kèm theo thông báo và phụ lục