THÔNG BÁO

 Về việc kê khai công trình khoa học phục vụ công tác tính giờ khoa học, xếp loại chất lượng viên chức và xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 (Đợt 2)

Có thông báo đính kèm

Tải Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN tại đây