THÔNG BÁO

Về việc gia hạn đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các nhóm cán bộ, học sinh, sinh viên tham gia "Cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2022"

Có thông báo đính kèm