THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Tỉnh “Phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk theo hướng phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030” do TS. Tuyết Hoa Niê KDăm làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14 giờ 00,  ngày 13 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp 3.1 -  Khu nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!