THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm