THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2020-TTN-03 “Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Wild.) tại Tây Nguyên” do TS. Nguyễn Văn Minh  làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 09h00, thứ hai ngày 14 tháng 03 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 4.2 – Khu nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!