THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo "Báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025"

Có thông báo, dự thảo và mẫu đính kèm