THÔNG BÁO

Về việc kê khai công trình khoa học để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020

Có thông báo và mẫu đính kèm