QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên 12-2019

- Đại học hệ chính quy khoa Y Dược

- Đại học hệ chính quy (liên thông) khoa Y Dược

- Đại học hệ VLVH (liên thông) khoa Y Dược

- Cao đẳng hệ chính quy khoa Nông lâm nghiệp

- Đại học hệ chính quy khoa Nông lâm nghiệp

- Đại học hệ VLVH khoa Nông lâm nghiệp

- Cao đẳng hệ chính quy khoa Kinh tế

- Đại học hệ chính quy khoa Kinh tế

- Đại học hệ VLVH khoa Kinh tế

- Đại học hệ chính quy khoa Sư phạm

- Đại học hệ VLVH (liên thông) khoa Sư phạm

- Đại học hệ chính quy khoa Lý luận Chính trị

- Đại học VLVH (bằng thứ 2) khoa Ngoại ngữ

- Đại học hệ chính quy khoa Chăn nuôi - Thú y

- Đại học hệ chính quy khoa KHTN&CN

Có quyết định đính kèm