THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có thông tư đính kèm

Attachments:
Download this file (06_2020_TT_BGDDT.HD GS nganh.pdf)06_2020_TT_BGDDT.HD GS nganh.pdf[ ]1163 kB