HƯỚNG DẪN 

Đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động

(Hướng dẫn này được đăng tại mục: Văn bản/Phòng Tổ chức Cán bộ)