THÔNG BÁO 

Về việc thẩm định văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và nộp kết quả học tập đối với cán bộ, viên chức

Có thông báo và mẫu đính kèm