THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kế hoạch tuyển chọn và cử giảng viên đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2025

Xem quy định đề án 89 tại đây

Có thông báo đính kèm