QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2017-2020

Có kèm theo quyết định và danh sách