QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trường Đại học Tây Nguyên năm 2023

Có quyết định đính kèm