THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm