THÔNG BÁO

Về việc đảm bảo an ninh trật tự trong Nhà trường và Quy định để và gửi xe trong khuôn viên Trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo đính kièm