THÔNG BÁO

Về việc nhập dữ liệu kê khai công trình khoa học năm học 2022 - 2023 (đợt 2)

vào phần mềm Quản lý khoa học của Trường

Thông tin chi tiết xem file đính kèm