THÔNG BÁO

Góp ý dự thảo "Quy định về việc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Tây Nguyên"

Có thông báo đính kèm