THÔNG BÁO

Về việc xét nâng lương thường xuyên, tăng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu đợt 2 (từ 01/6/2021 đến 31/12/2021), và nâng lương trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc năm 2021 

Có thông báo đính kèm