THÔNG BÁO

V/v Thực hiện kế hoạch đào tạo trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2)