THÔNG BÁO

V/v thực hiện một số nhiệm vụ đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2)