THÔNG BÁO

Về việc đăng ký địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Có thông báo đính kèm