THÔNG BÁO

Về việc xét nâng lương thường xuyên đợt 2 và trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Có thông báo đính kèm