THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2020

Có kèm theo Thông báo.