THÔNG BÁO

Về việc góp ý dự thảo "Quy chế quản lý sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Tây Nguyên"

Có thông báo và dự thảo đính kèm