THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định tuyển dụng viên chức trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo và mẫu đính kèm