KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Có kế hoạch và hướng dẫn đính kèm