THÔNG BÁO

Về việc nâng cấp và bổ sung thiết bị wifi tại phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc Trường

Có thông báo và mẫu đính kèm