THÔNG BÁO

Về việc góp ý Dự thảo “Quy định về công tác hành chính và an ninh trật tự của Trường Đại học Tây Nguyên”

Có thông báo và dự thảo đính kèm