THÔNG BÁO
Về việc thực hiện kế hoạch kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019

Có kèm theo các tài liệu liên quan.