Giới thiệu

0
0
0
s2sdefault

 
 

 

TS. Nguyễn Văn Bồng
Trưởng Khoa

TS. Phạm Hũu Khánh
Phó Trưởng Khoa

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

 I. Lịch sử hình thành và phát triển

    Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (KHTN&CN) được thành lập theo Quyết định Số 1577/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 19/12/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên, trên cơ sở tách ra từ khoa Sư phạm. Ban đầu Khoa có 5 bộ môn: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, đào tạo 5 ngành bậc đại học: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học và Cử nhân công nghệ thông tin, chưa có đào tạo sau đại học. Đến tháng 04 năm 2020, Khoa có 6 bộ môn: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật môi trường, tham gia đào tạo 8 ngành bậc đại học và 3 chuyên ngành bậc cao học.

   Hiện nay khoa KHTN&CN có 73 cán bộ, viên chức, trong đó 2 cán bộ có học hàm phó giáo sư, 15 cán bộ có học vị tiến sỹ, 46 cán bộ là thạc sỹ, 11  cán bộ có trình độ cử nhân và 1 kỹ thuật viên có trình độ cao đẳng.  Ngoài ra, nhiều cán bộ tham gia sinh hoạt chuyên môn ở khoa KHTN&CN nhưng đang giữ các chức vụ quản lý ở các đơn vị trong Trường.

  II. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ

1.      Chức năng

 Là đơn vị quản lý hành chính và chuyên môn giúp Hiệu trưởng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao KHCN.

2.      Nhiệm vụ cụ thể

 a)      Triển khai đào tạo:

 -         Bậc đại học các ngành: 

 1. Sư phạm Toán,
 2. Sư phạm Vật lý,
 3. Sư phạm Hóa học,
 4. Sư phạm Sinh học,
 5. Sinh học,
 6. Cử nhân sinh học,
 7. Cử nhân công nghệ thông tin và
 8. Cử nhân Công nghệ

 và  các ngành khác được phê duyệt (nếu có)

 -         Bậc thạc sỹ cho các chuyên ngành:

 1. Cao học Toán giải tích
 2. Cao học Sinh học thực nghiệm
 3. Cao học Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

 và các ngành khác được phê duyệt (nếu có)

 b)     Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục khác: kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm, các hoạt động khác của ngành sư phạm, thực hành nghề nghiệp các ngành ngoài sư phạm, ….

 c)      Tham gia giảng dạy các học phần đại cương thuộc các lĩnh vực: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Môi trường và Tin học cho các ngành khác trong toàn Trường.

 d)     Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao đáp ứng nhu cầu đào tạo trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học và hợp tác trong và ngoài nước.

3.      Thông tin liên hệ:

 -         Điện thoại: 0262 3 825 808

 -         Email:

 III. Cơ cấu tổ chức 

 1. Lãnh đạo khoa

Ban chủ nhiệm Khoa hiện nay có TS. Nguyễn Văn Bồng là Trưởng khoa và TS. Phạm Hữu Khánh là Phó trưởng khoa. Nhiệm vụ cụ thể như sau.

 Đối với TS. Nguyễn Văn Bồng

 1)  Chỉ đạo chung các mặt công tác của Khoa, chịu trách nhiệm chính trước Đảng ủy và Hiệu trưởng về các hoạt động của Khoa.

 2)  Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Khoa.

 3) Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong lãnh đạo khoa, trợ lý khoa, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên được phân công.

 4)  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau đây của Khoa:

  (1) Công tác chính trị tư tưởng;

  (2) Công tác cán bộ;

  (3) Công tác đối ngoại;

  (4) Công tác  thi đua khen thưởng;

  (5) Công tác đào tạo đại học, sau đại học;

  (6) Công tác khoa học;

  (7) Công tác mở ngành đào tạo;

  (8) Trực tiếp chỉ đạo các bộ môn: Toán học, Vật lý và Công nghệ thông tin;

  (9) Chỉ đạo công tác  Công đoàn, Đoàn thanh niên, Liên chi Hội sinh viên Khoa.

 Đối với TS. Phạm Hữu Khánh  

 1) Cùng với TS. Nguyễn Văn Bồng xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động của Khoa, chịu trách nhiệm trước Chi ủy và Lãnh đạo Khoa về các mặt công tác được phân công

 2) Tham gia các cuộc họp, báo cáo nội dung và thảo luận trong Lãnh đạo khoa để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả

 3) Trực Khoa theo lịch và giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực được phân công, bao gồm: 

      (1) Công tác cố vấn học tập và quản lý sinh viên;

      (2) Công tác cơ sở vật chất; 

      (3) Công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá các chương trình đào tạo;

      (4) Chỉ đạo công tác biên soạn bài giảng, giáo trình, sách;

      (5) Phụ trách nội dung Website của Khoa; 

      (6) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khi được Phụ trách khoa ủy quyền hoặc phân công đột xuất;

      (7) Trực tiếp chỉ đạo các bộ môn: Sinh học, Hóa học và Công nghệ kỹ thuật môi trường.

 4) Báo cáo nội dung và kết quả thực hiện công việc trong tuần với tập thể Lãnh đạo Khoa vào cuộc họp Ban chủ nhiệm Khoa vào thứ Hai hàng tuần.

        LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO TRONG TUẦN

          1. TS. Nguyễn Văn Bồng(điện thoại: 0905 851 851):      Trực Thứ 2, 4, 6

          2. TS. Phạm Hữu Khánh(điện thoại: 0905 238 905):        Trực Thứ 2, 3, 5

    2. Trợ lí Khoa

 Hiện nay khoa KHTN&CN có 3 trợ lý, gồm một trợ lý chuyên trách và hai trợ lý kiêm nhiệm. Cụ thể:

 1)     CN. Hoàng Phạm Hùng Quang            

 Phụ trách công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác đảm bảo chất lượng và một số công tác khác khi Lãnh đạo Khoa yêu cầu.

 2)     ThS. Phạm Thị Huyền Thoa                  

 Phụ trách công tác khoa học và đào tạo sau đại học.

 3)     CN. Dương Thị Hải Ninh

             Phụ trách công tác mời giảng, công tác tài chính và một số công tác khác của Khoa.

    3. Cán bộ quản lý cấp bộ môn

 1)     Bộ môn Toán

 -         Trưởng bộ môn:                 TS. Dương Quốc Huy (điện thoại: 0905 616 183)

 -         Phó trưởng bộ môn:            TS. Nguyễn Ngọc Huề

 2)     Bộ môn Vật lý

 -         Trưởng bộ môn:                 TS. Lê Minh Tân (điện thoại: 0935 318 151)

 -         Phó trưởng bộ môn:           ThS. Phùng Thị Tố Loan

 3)     Bộ môn Hóa học

 -         Trưởng bộ môn:                 TS. Phan Tứ Quý (điện thoại: 0932 567 400)

 -         Phó trưởng bộ môn:           TS. Ngũ Trường Nhân

 4)     Bộ môn Sinh học

 -         Trưởng bộ môn:                 TS. Trần Thị Phương Hạnh  

 -         Phó trưởng bộ môn:           ThS. Nguyễn Thị Thu

 5)     Bộ môn Công nghệ thông tin

 -         Trưởng bộ môn:                 ThS. Nguyễn Thị Như

 -         Phó trưởng bộ môn:

 6)     Bộ môn Công nghệ môi trường

 -         Trưởng bộ môn:                 ThS. Đặng Thị Thanh Hà

 -         Phó trưởng bộ môn:           

                                                                                                      

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Các chuyên ngành đào tạo KTNCN

0
0
0
s2sdefault