Vinaora Nivo Slider 3.x

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Bồng

Chỉ đạo chung các mặt công tác của Khoa, chịu trách nhiệm chính trước Đảng ủy và Hiệu trưởng về các hoạt động của Khoa.

Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Khoa.

Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong lãnh đạo khoa, trợ lý khoa, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên được phân công.

Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau đây của Khoa:

      Công tác chính trị tư tưởng;

      Công tác cán bộ;

      Công tác đối ngoại;

      Công tác  thi đua khen thưởng;

      Công tác đào tạo đại học, sau đại học;

      Công tác khoa học;

      Công tác mở ngành đào tạo;

  Trực tiếp chỉ đạo các bộ môn: Toán học, Vật lý và Công nghệ thông tin;

  Chỉ đạo công tác  Công đoàn, Đoàn thanh niên, Liên chi Hội sinh viên Khoa.

 Phó trưởng khoa: TS. Phạm Hữu Khánh  

Cùng với TS. Nguyễn Văn Bồng xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động của Khoa, chịu trách nhiệm trước Chi ủy và Lãnh đạo Khoa về các mặt công tác được phân công

Tham gia các cuộc họp, báo cáo nội dung và thảo luận trong Lãnh đạo khoa để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả

Trực Khoa theo lịch và giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực được phân công, bao gồm: 

      Công tác cố vấn học tập và quản lý sinh viên;

      Công tác cơ sở vật chất; 

      Công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá các chương trình đào tạo;

      Chỉ đạo công tác biên soạn bài giảng, giáo trình, sách;

      Phụ trách nội dung Website của Khoa; 

      Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khi được Phụ trách khoa ủy quyền hoặc phân công đột xuất;

      Trực tiếp chỉ đạo các bộ môn: Sinh học, Hóa học và Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Báo cáo nội dung và kết quả thực hiện công việc trong tuần với tập thể Lãnh đạo Khoa vào cuộc họp Ban chủ nhiệm Khoa vào thứ Hai hàng tuần.