THÔNG BÁO

Về việc phỏng vấn đối với các ứng viên dự kiến trúng tuyển đợt tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức Trường Đại học Tây Nguyên năm 2021

Có thông báo đính kèm