THÔNG BÁO

Về kết quả xét sơ tuyển hồ sơ (vòng 1) và kế hoạch xét tuyển viên chức (vòng 2)

Có thông báo và danh sách đính kèm