Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 12, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

Tham gia lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023 có 29 học viên của 28 chi bộ trong toàn Trường. Trong thời gian 7 ngày, các học viên đã được các giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn về: Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023, đồng chí Lê Thế Phiệt – Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường yêu cầu các học viên trong quá trình học cần nắm chắc những kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ của người đảng viên; đồng thời yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ và chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của lớp học. Trên cơ sở các nội dung được truyền đạt tại khóa học, mỗi đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Thế Phiệt – Ban Thường vụ Đảng ủy phát biểu tại lễ khai mạc Một số hình ảnh khai mạc và học tập của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Hình ảnh khai mạc lớp bồi dưỡng

TS. Nguyễn Thị Khuyên – Chi ủy viên – Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – Khoa Lý luận chính trị trình bày chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam”

TS. Nguyễn Minh Hải – Bí thư Chi bộ – Trưởng khoa Lý luận chính trị trình bày chuyên đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

ThS. Vũ Thị Việt Anh – Phó Bí thư Chi bộ – Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị trình bày chuyên đề: “đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng”

Hình ảnh tham quan các địa điểm di tích lịch sử

Phòng Truyền thông và TVTS