Ngày 16/8/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với ba chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tây Nguyên, gồm: ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Giáo dục tiểu học, Ngành Công nghệ sinh học.

Ba chương đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục được đánh giá dựa theo thông tư 04/2016 của Bộ GDĐT. Với kết quả đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng của ba chương trình lần này là nguồn động lực để các chương trình đào tạo khác trong Trường tiếp tục đăng ký kiểm định trong thời gian tới, đồng thời khẳng chất lượng đào tạo của Nhà trường đối với xã hội.

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Giáo dục tiểu học

Ngành Công nghệ sinh học

Phòng Truyền thông và TVTS