Thực hiện Nghị quyết số 251-NQ/ĐU, ngày 26/02/2021 của Đảng ủy và Nghị quyết số 29/NQ-HĐTr, ngày 05/5/2021 của Hội đồng Trường về việc thông qua chủ trương nhân sự Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng Trường (2020-2025), chiều ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại phòng 2.3 Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện Quy trình bổ nhiệm nhân sự Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng Trường 2020 – 2025 gồm 6 bước: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường ĐHTN (lần 1); Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường mở rộng; Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường ĐHTN (lần 2); Hội nghị cán bộ chủ chốt; Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường ĐHTN (lần 3); Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên - TS. Nguyễn Thanh Trúc.

 Một số hình ảnh Quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng Trường 2020 – 2025

 Trung tâm Thông tin